Vedd kezedbe
az irányítást!
Jelentkezz →

Adatkezelési szabályzat

ZOOM FELNŐTTKÉPZŐ ÉS AUTÓSISKOLA HALÁSZ LÁSZLÓ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

A Zoom Felnőttképző és Autósiskola (Halász László egyéni vállalkozó) ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Adatvédelem

Szerzői jogi védelmi klauzula és használati díj megállapodás:
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. §

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalak teljes tartalma bejelentésre és bejegyzésre került a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál „011146”-es regisztrációs számon.

A honlap bármely részének vagy egészének másolása, idézése forrásmegjelölés nélkül szigorúan tilos. Amennyiben mégis másolásra kerül a honlap szakmai tartalma, úgy a felhasználó a felhasználással egyidejűleg elfogadja, hogy a szövegek bérleti díja 5.000/+áfa/hó/karakter, melyről az oldal tulajdonosa jogosult számlát kiállítani részére, továbbá az oldal tulajdonosának kérésére a másolt szöveget a másoló a bérleti díj megfizetése mellett haladéktalanul köteles eltávolítani az oldaláról.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Zoom Felnőttképző és Autósiskola (Halász László e.v.) (Adatkezelő).

Székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 10/B.

Képviselő: Halász László

E-mail cím: info@zoomjogsi.hu

Telefonszám: +36 20/320-8587 vagy +36 30/380-6421

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató (Tájékoztató) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata érhető el.

1.Az Adatkezelő által kezelt adatok

Az Adatkezelő tevékenysége, az általa nyújtott szolgáltatások során adatkezelés szempontjából az alábbi szolgáltatási kategóriák esetén a következő személyes adatok kezelése valósul meg:

1.1.Szolgáltatás

Az Adatkezelő gépjármű vezető oktatási tevékenységet (elméleti és gyakorlati képzés vizsgára felkészítés) folytat. Kategóriák: AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E továbbá GKI, Taxi,OKJ és gépkezelői képzés

A gépjárműkezelő-képzés szabályozását a Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a 179/2001. Kormányrendelet, a 24/2005. (IV. 21) évi GKM rendelet mellett vizsgadíjrendelet és orvosi rendelet is biztosítja. Ezen jogszabályok rögzítik a vezetői engedély megszerzésének egészségügyi, személyi és tárgyi feltételrendszerét, az ügyfelek (tanulók), a képzőszervek és az általuk foglalkoztatott szakemberek tevékenységét, továbbá azon dokumentummintákat (és így azok adattartalmát), melyeket a gépjárművezető-képzés során használni kell (Bizonylati album), amely elérhető az alábbi címen:

http://www.nkh.gov.hu/documents/11102/35321/BIZONYLATI+ALBUM_k%C3%A9pz%C3%A9sh ez/cdbb4ec3-7ec7-4ce5-be9b-dc4828219e6d?version=1.5&type=pdf

Képző szerv fentiek alapján az alábbi olyan dokumentumokat használja, melyhez ügyfeleitől személyes adatokat kér:

1)Jelentkezési lap

A jelentkezési lap a közlekedési hatóság által meghatározott tartalomú és szerkesztésű nyomtatvány. A jelentkezési lapot a vizsgára való jelentkezés előtt a tanuló törli ki. A tanfolyam elméleti részének, illetve a „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” tantárgynak az elvégzését az iskolavezető igazolja. Az iskolavezető igazolja az esetleges felmentéseket, a felmentések alapjául szolgáló okirat számának a bejegyzésével. Az igazolásokat aláírásával és a képző szerv bélyegzőjével érvényesíti. A jelentkezési lapon a tanuló által tett ilyen irányú nyilatkozatot a képviselet igazolására a Közlekedési Hatóságnak el kell fogadnia. A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló okirat iskolavezető által igazolt fénymásolatának a csatolásával történik. A vizsga alóli felmentést, valamint indokolt esetben a szóbeli vizsgát a Közlekedési Hatóság a jelentkezési lapon tett bejegyzéssel engedélyezi. A külföldi hatóság által kiadott vezetésre jogosító okmány honosítási eljárásában az okmányiroda határozatot ad ki. A határozat birtokában az ügyfélnek a tanfolyammentes vizsgára

 

jelentkezésekor jelentkezési lapot kell kitöltenie, amelyhez csatolni kell az okmányiroda határozatát. Az okmányiroda által előírt elméleti vizsgán a kategóriának megfelelő közlekedési alapismertek, gyakorlati vizsgán a kategóriának megfelelő forgalmi vizsgát kell érteni. A képző szervnek vissza kell adni azt a jelentkezési lapot, amelyik a vizsgára jelentéskor a fenti előírásoknak nem felel meg.

Adatok: ügyfél neve, anyja neve, születési dátuma, születési helye, tartózkodási és értesítési címe, közlekedési iktatószám, azonosító (a képzőszerv azonosítója, a tanfolyam képzőszerv által meghatározott egyedi azonosítója és a tanuló tanfolyamon belüli egyedi sorszámát tartalmazó azonosító), vezetői engedély kategóriája – amelyre a képzés irányul, a teljesített képzési rész (tantárgy) megnevezése, egészségügyi csoportra, korlátozásra, mentességre vonatkozó adat, felmentés alapjául szolgáló okirat száma, képzés: e-learning vagy tantermi, aláírás.

Jelentkezéskor ezen felül szükséges adat az ügyfél telefonszáma és e-mail címe kapcsolattartás céljából, vagy szakképesítést igazoló okirat, egészségügyi alkalmasságot igazoló irat.

2)Vezetési karton

A képző szerv a Bizonylati album szerint – a tanuló és a gyakorlati képzést végző képzőszerv adataival kitöltött vezetési kartont leadja okmányirodának (mint Közlekedési Hatóság). A Közlekedési Hatóság rávezeti a vizsgázó iktatószámát és abban az esetben hitelesíti, ha a vizsgázó a gyakorlati oktatáson való részvétel előfeltételeinek eleget tett.

A vezetési karton tartalmazza: a tanuló nevét, születési dátumát, értesítési címét, Közlekedési Hatóság iktatószámát, vezetési karton azonosító számát, tanuló képzőszerv által meghatározott egyedi azonosítóját, képzőszerv nevét, a gyakorlati oktató nevét, a választott kategóriát, gépkocsi rendszámát, korlátozásokat, sikeres vizsgák időpontjait, telefonszámot e-mail címet, oktatás időpontját, a tanórán teljesített kilométer távolságot, iskolavezető-, tanuló-, szakoktató aláírását.

3)Egyéb kezelt dokumentumok, melyek fentieken túl további adatokat nem tartalmaznak:

Tanulóösszesítő és Vezetési nyilvántartó karton, Elméleti oktatáshoz tanfolyamnapló.

1.2.Adatkezelő működésével kapcsolatos adatok kezelése

Az Adatkezelőként a szolgáltatásainak nyújtásához az egyes ügyfelekkel történ kapcsolatfelvétel, szerződéskötés, kapcsolattartás céljából felsorolt dokumentumokat papír-alapon tartjuk nyilván, emellett számítógépre is felvisszük.

Azon jelentkezőkkel (ügyfelek, tanulók), akik ajánlatunkat elfogadják, képzési szerződést kötünk, adataikat szerződéses jogviszony alapján kezeljük.

Azon jelentkezők adatait, akikkel szerződéskötésre nem kerül sor, töröljük.

Szerződéses jogviszonyban álló ügyfeleink adatai időszakosan, 5 éves őrzési idő figyelembevételével kerülnek törlésre.

Amennyiben felmentésről szóló igazolás, vagy korábban megszerzett jogosítvány (mint ügyfél hozzájárulásával a hatóságnak történő benyújtás céljából készült okmánymásolat) szükséges a jelentkezéshez, ezen okmányokat a hatóságnak történő benyújtás után nem őrizzük meg, ezek másolatai megsemmisítésre kerülnek.

 1. Adatkezelő által üzemeltetett https://zoomautosiskola.hu/ weboldal

Adatkezelő üzemeltetett weboldalon ügyfeleink (tanulók) részére tájékoztatást kívánunk nyújtani az alábbi témakörökben:

 

A weboldalon a kapcsolatfelvételi lehetőséget biztosítunk. Ezek az adatok az info@zoomautosiskola.hu címre kerülnek megküldésre. Az adatok törlésre kerülnek amennyiben szerződés nem jön létre.

A kapcsolati aloldal név, e-mail cím, telefonszám, üzenet szövege megadásával működik. Az adatok megadása önkéntes.

1.4.Adatkezelő által üzemeltetett Facebook oldal

Adatkezelő általa üzemeltetett Facebook Profillal rendelkezik. Az induló tanfolyamokról szóló tájékoztatás megjelenik, de ezen körben személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

2.Az adatkezelés célja és időtartama

 1. Adatkezelés célja

Adatkezelő az általa nyújtott egyes szolgáltatások biztosításához használja fel az adatokat, az 1.1 pontban meghatározott tevékenység végzése céljából.

2.2.Adatkezelés időtartama

A Gépjármű vezető képző szolgáltatás tekintetében Adatkezelő a személyes adatokat Felek között létrejött szerződéses jogviszony ideje alatt kezeli. A Felek közötti szerződés teljesítése után a 24/2005. (IV.21) évi GKM rendeletben meghatározott 5 éves nyilvántartási ideig őrzi meg. Adatkezelő további, a szerződés teljesítése során tudomására jutott egyéb adatokat nyilvántartásából a szerződés teljesítését követően törli.

Adatkezelő a munkavállalói munkaviszonyával kapcsolatos adatokat 8 évig őrzi meg.

Adatkezelő az általa üzemeltetett Weboldallal kapcsolatban személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, azaz ajánlatkéréssel, jelentkezéssel kapcsolatban kezel, ezen adatok törlésre kerülnek, amennyiben szerződéses jogviszony nem keletkezik.

3.A személyes adatok kezelésének jogalapja Gépjármű vezető képző szolgáltatás

A szolgáltatás tekintetében a személyes adatok kezelésének joga a Felek között létrejött szerződéses jogviszony teljesítése, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul. Kapcsolattartás céljára szolgáló adatok tekintetében az adatkezelés ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul.

3.1.Az Adatkezelő működésével kapcsolatban, illetve az általa üzemeltetett Weboldal esetén

A kapcsolattartási aloldalon megjelölt elérhetőségeken keresztül megküldött megkeresésekkel a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelésé, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A honlapon megadott adatokat a jelentkezés esetében kizárólag szerződéskötés céljából használjuk fel vagy amennyiben ez nem jön létre törlésre kerülnek.

4.Személyes adatok megismerhetősége

A személyes adatok közvetlen megismerésére kizárólag Adatkezelő jogosult.

 

A Zoom Felnőttképző és Autósiskola az Ügyfelek és Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatározott és kezelt adatok tekintetében Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel jár el, az szigorúan bizalmasan kezeli.

Az Adatkezelő munkatársai az adatok kezelése terén különböző jogosultságokkal rendelkeznek: Teljes körű hozzáféréssel rendelkezik: iskolavezető, szakmai vezető, adminisztrátor munkatárs

Kizárólag az 1. pontban meghatározott vezetési kartonban feltüntetett adatokhoz fér hozzá: gyakorlati oktatást végző alkalmazott vagy alvállalkozó

Kizárólag a tanulók nevéhez, születési adataihoz férnek hozzá az elméleti oktató munkatársak (Oktatási napló).

A gyakorlati oktatást végző munkavállalók/megbízottak/alvállalkozók vizsga alkalmával ellenőrzésre átadják vizsgabiztos részére a vezetési kartont, de vizsgabiztos ezen adatokat ezután nem kezeli. Ezzel jogszabályi kötelezettségüket teljesítik (24/2005 (IV.21) évi GKM rendelet).

5.Adattovábbítás

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrzi, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult. Az adattovábbítás célja: Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében), illetve szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

 1. Név: Precíz Mérleg Kft. Pusztai Katalin vagy Szarvas Krisztina, mint Adatkezelő könyvelője

Székhely: 9024 Győr, Babits M. u. 17/a.

Adatkezelő a fenti könyvelőiroda részére csak a megbízása teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja, amelyek:

 • Munkavállaló munkaszerződése és az abban foglalt adatok.

A továbbított adatok köre: név, anyja neve, születési hely és idő, cím, adóazonosító, TAJ szám, munkabér

Az adattovábbítás célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

 • Vállalkozás pénzügyi bizonylatai, illetve azt alátámasztó dokumentumok A továbbított adatok köre: tételes felsorolás nem lehetséges

Az adattovábbítás célja: könyvelő megbízása teljesítésének elősegítése, az adózásról és számvitelről szóló vonatkozó jogszabályokban foglaltak teljesítése

2Név: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály, mint Adatkezelő partnere és felügyeleti szerve a gépjárművezetői vizsgafeltételek ellenőrzése és a vizsga lebonyolításában

Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.

Adatkezelő a fenti partner részére a megbízása teljesítéséhez szükséges adatokat továbbítja, amelyek:

 

 • A továbbított adatok köre: 1. pontban meghatározott jelentkezési lapon és vezetési kartonon feltüntetett adatok, továbbá korábbi bizonyítványok és vizsgaeredmények, mentességeket igazoló okiratok másolatai
 • Az adattovábbítás célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

 

 

 1. Név: E-Educatio Információtechnológiai Zrt. mint adatkezelő szerződéses partnere az e-learning képzés tekintetében

Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

Adatkezelő a fenti partner részére a megbízása teljesítéshez szükséges adatokat továbbítják, amelyek:

 • A továbbított adatok köre: 1. pontban meghatározott jelentkezési lapon feltüntetett adatok
 • Az adattovábbítás célja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adattovábbítás külföldre

Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az Adatkezelő személyes adatokat a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbít harmadik országba. Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

6.A Felhasználó jogai

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e- mailben: az info@zoomjogsi.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Zoom Felnőttképző és Autósiskola, 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 10/B. mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@zoomjogsi.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Zoom Felnőttképző és Autósiskola, 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 10/B. mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelésének korlátozását info@zoomjogsi.hu e-mail címen és postai címen ingyenesen, indoklás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásból.

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha a Felhasználó ezt kéri. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények elterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más

 

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidót elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

7.Weboldal használata során gyűjtött adatok

Amennyiben a Felhasználó a weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a weboldal használata során generálódnak és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthető.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szövegfile-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 192.168.2.1), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

 

Az Adatkezelő – hasonlóan más, weboldalt üzemeltető szolgáltatóhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldalélményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

 

 

8.Weboldal használata során gyűjtött adatok felhasználása

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a weboldalon) céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a weboldal teljes használatáról.

9.Cookie-k kikapcsolása

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, illetve, hogy az Adatkezelő sem tudja így a weboldal felhasználóélményét ugyanolyan mértékben biztosítani.

10.Linkek

A Zoom felnőttképző és Autósiskola a weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Zoom Felnőttképző és Autósiskola tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személynek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

11.Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai ismehetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállaló részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására futott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelmi igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során_

 • világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét;
 • információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről;
 • ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

12.Kamerarendszer által rögzített adatok

Az Adatkezelő székhelyén elektronikus képi és hangrögzítést lehetővé tévő megfigyelőrendszert nem üzemeltet.

13.Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen, amennyiben úgy érzi, hogy ennek nem felelünk meg, úgy kérjük írjon Nekünk az info@zoomjogsi.hu e-mail címre vagy postai levél útján a Zoom Felnőttképző és Autósiskola, 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 10/B. címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint, jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.),
 • bíróságnál.

 

14.Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztatóra az EU 2016/679 Rendelete (GDPR), továbbá a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

Győr, 2018.05.25.

 

 

Zoom Felnőttképző és Autósiskola Adatképző

A tájékoztató a 2018. április 21-én hatályos hazai és európai adatvédelmi szabályozás alapján, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2018. április 21-ig közzétett állásfoglalásainak figyelembevételével készült.

Kitöltendő adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói/tanulói tájékoztatás kérés esetén

 1. sz. melléklet

ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

 

 

Címzett neve:

Értesítési címe:

 

 

Tárgy:    Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről

 

 

Tisztelt Kérelmező!

 

 

…………………...……… napján azzal a konkrét kéréssel fordult Társaságunkhoz, mint adatkezelőhöz, hogy a fenti EU Adatvédelmi Rendeletének megfelelően tájékoztassuk Önt, mint ÉRINTETT MAGÁNSZEMÉLYT az általunk végzett adatkezelésről, adatokról és a kapcsolódó vonatkozásokról.

A GDPR rendelet 13. cikke alapján ezúton tájékoztatjuk Önt az adatkezelésről:

 

 

Az adatkezelő /képviselője/ megnevezése és elérhetőségek:

Név: Tel.:

E-mail:

 

Az adatvédelmi tisztviselő van-e, elérhetőségei: van/nincs

Név: Tel.:

E-mail:

Adatkezelés célja:

 

Az adatkezelés jogalapja:

Jogszabály/szerződés/hozzájárulás

A személyes adatok forrása:

 

A személyes adatok tárolásának időtartama (határozott vagy visszavonásig):

 

Határozott időtartam esetén, lejárat ideje:

 

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történik-e, ha igen akkor hová:

 

Személyes adat kategóriái:

 

Jogi kötelezettség teljesítése, mint jogalap fennáll-e:

 

A fennálló jogi kötelezettség megnevezése:

 

Szerződéses kötelezettség teljesítése, mint jogalap fennáll-e:

 

A szerződéses kötelezettség megnevezése:

 

Adattovábbítások címzettjei:

 

Jogos érdekű adatkezelés fennáll-e:

 

Jogos érdek megnevezése:

 

Érdekmérlegelést végeztek-e?

 

Jogos érdekű adatkezelés fennáll-e és mi a jogos érdek megnevezése: érdekmérlegelés:

 

Jogi kötelezettség teljesítése, mint jogalap fennáll-e és a jogi kötelezettség megnevezése:

 

Szerződéses kötelezettség teljesítése, mint jogalap fennáll-e és a hivatkozott megnevezése:

 

 

Adatkezelőként kötelességünk tájékoztatni Önt, mint érintett magánszemélyt, hogy:

 • kérheti egy vagy több adatának korlátozását
 • kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre
 • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását
 • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról
 • kérheti egy vagy több adatának módosítását
 • kérheti adataihoz való hozzáférését
 • tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen
 • hozzájárulását visszavonhatja
 • panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  • Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

-     Telefonszám: +36 (1) 391-1400

 

 

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a ………. címre vagy elektronikusan a..................................... címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül,

de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Polgári Peres eljárásról szóló 2016. évi CXXX. törvényvonatkozó rendelkezései alapján minden érintett magánszemélynek joga van peres eljárást is kezdeményezni.

 

 

Győr, 2018.05.25.

 

 

Zoom Felnőttképző és Autósiskola Adatkezelő

 

Minden munkavállalónak átadni az átvétel igazolásával

 1. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI, TITOKTARTÁSI ÉS INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT – MUNKAVÁLLALÓI NYILATKOZAT SZABÁLYZAT

I.

Munkavállaló adatai

 

 

 1. A kezelt adatok köre

Munkáltató, mint adatkezelő a munkavállalók személyes adatait kezeli a munkaerőfelvételtől kezdődően.

Kezelt személyes adatok:

 • név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, adóazonosító jele, bankszámla száma
 • letiltásra vonatkozó adatok
 • levonásra (pl. szakszervezeti díj) vonatkozó adatok
 • céges webhasználat, céges telefonhasználat, céges e-mail, céges autó üzleti célú használatának ellenőrzése
 • képfelvételek (kamerafelvételek, egyéb pl. rendezvényen készült felvételek)
 • ………………………..
 • …………………………

 

2.Érintettek

Adatkezelő munkavállalói.

3.Az adatkezelés célja

Tekintettel a tartós jogviszonyra, a kezelt személyes adatok széles körére, az adatkezelés célja adatcsoportonként változó.

 • név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, adóazonosító jele, bankszámla száma és letiltásra vonatkozó adatok: munkáltató törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges (bejelentési kötelezettségének, munkajogi, pl. munkabérfizetési kötelezettségek teljesítése)
 • levonásra (pl. szakszervezeti díj) vonatkozó adatok: munkavállalói megbízás teljesítése

 

 • céges webhasználat, céges telefonhasználat, céges e-mail, céges autó üzleti célú használatának ellenőrzése: munkaügyi ellenőrzés
 • képfelvételek (kamerafelvételek, egyéb pl. rendezvényen készült felvételek): kamerafelvételek külön szabályzatban rögzített adatkezelés szerint, rendezvényen készült felvételek: munkaügyi csapatépítés céljából vagy marketing célból
 • ………………………..
 • …………………………

 

4.Az adatkezelés jogalapja

Tekintettel a kezelt személyes adatok széles körére, az adatkezelés célja adatcsoportonként változó, részben jogi kötelezettség teljesítése, részben jogos érdek, részben hozzájárulás.

Jogi kötelezettség teljesítése:

Munkáltató hatóság részére történő bejelentési kötelezettsége, Mt alapján fennálló munkabérfizetési kötelezettsége, hatóság által elrendelt letiltás teljesítése

Jogos érdek:

Az adatkezelő az adatkezelést jogos érdek alapján végzi.

Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, és az alábbiakat állapította meg:

 • az érintett jogai: személyiségi jogainak védelme
 • jogos érdek: személy- és vagyonvédelem
 • szükségesség és arányosság, célhoz kötöttség, adattakarékosság figyelembevétele
 • az érintettek tájékoztatása jelen szabályzat munkavállaló részére történő átadásával

Hozzájárulás:

 • levonásra (pl. szakszervezeti díj) vonatkozó adatok
 • képfelvételek (pl. rendezvényen készült felvételek)

 

5.Az érintettek jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan a munkavállalónak, mint érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató

Elérhetőségeink

Cím Zoom Autósiskola Győr
9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 10/B.
Mobil Zoom Autósiskola Győr
Iroda +36 20 265 2898
Róbert Kornél Szakmai vezető +36 30 380 6421
Halász László Iskolavezető +36 20 320 8587
E-mail cím Zoom Autósiskola Győr
info@zoomjogsi.hu
Weboldal Zoom Autósiskola Győr
www.zoomjogsi.hu
www.zoomautosiskola.hu
Nyitvatartás Zoom Autósiskola Győr
Ügyfélfogadási idő
Hétfő 10-17 óra között
Kedd 10-17 óra között
Szerda 10-17 óra között
Csütörtök 10-17 óra között
Péntek 10-15 óra között

Írjon nekünk
Kérjen visszahívástTérkép